Finns det radon på din arbetsplats?

Det finns dolda faror som kan åsamka stor skada. Radon är ett exempel på detta och där man vare sig ser eller luktar sig till ämnet i fråga. Radon och radondöttrar - sönderfallsprodukter som binder partiklar som följer med inandningsluften - är, vid längre exponering en faktor som ökar risken för lungcancer. Hur ser det egentligen ut i ditt hem - och hur ser det ut gällande radon på din arbetsplats?

Det är lätt att glömma bort sin arbetsplats då man talar om radon och andra dolda faror. Man ser till det egna hemmet och säkrar i första hand det - något som följer en logik då det är där man spenderar den mesta delen av sin tid. Arbetsplatsen kommer inte långt efter. Tänker du efter så sitter du - vid en heltidstjänst - 40 timmar varje vecka på din arbetsplats. Det är mycket och därför är det lika viktigt att undersöka om det finns radon på en arbetsplats som fallet är vid det egna hemmet.

En sak som faktiskt förändrats gällande detta är att arbetsgivaren bär ett ansvar. Sedan sommaren 2018 så har en ny Strålskyddslag trätt i kraft. I den står det klart och tydligt att man A) måste ha kännedom om hur höga halter av radon som finns på en arbetsplats och B) att arbetsgivaren måste vidta åtgärder om halterna i fråga skulle vara för höga. Även gränsvärdet för radon har satts på en ny nivå; numera så får det inte finns mer än 200 Bq/m3.

Anlita ett företag för en radonmätning

Hur vet man då att halterna av radon är för höga? Som sagt, radon luktar inte och syns inte. Det finns emellertid vissa indikatorer som kan tyda på att det finns risk för förhöjda halter av radon på en arbetsplats - eller i en villa också, för den delen. Är byggnaden byggd med blåbetong som material så finns det större risker. Blåbetong är den näst största källan till radon - den andra är marken. Så, om du arbetar i en byggnad där det finns blåbetong eller där denna står på en mark där man tidigare kunnat se - exempelvis i närliggande fastigheter - att radonhalten är för hög så finns det stor risk att även er arbetsplats är drabbad.

Det enda sättet att veta säkert är att genomföra en radonmätning. En radonmätning ger tydliga svar - men för att svaren ska vara korrekta så ska den utföras av ett auktoriserat företag som använder, av SWEDAC, auktoriserat mätmaterial. Själva mätningen av radon påverkar ingenting; den kommer inte att synas eller höras och ingen av de anställda på en arbetsplats kommer ens att märka att den äger rum.

Det som sker är att man placerar ut små dosor - liknande hockeypuckar - som sedan får ligga i minst sextio dagar under den så kallade eldningssäsongen som äger rum mellan 1:a oktober-30:e april. Då mätningen är genomförd så delges man, efter analysen är färdigställd, det färdiga resultatet. Skulle denna mätning visa på för höga halter av radon på er arbetsplats så är, som sagt, arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder.

Radonsanering ger effektiva resultat

Hur man sedan agerar för att sänka radonhalterna är en fråga för vilken typ av radon det handlar om - varifrån den härstammar - samt hur lokalerna ser ut. Oavsett vilken åtgärd som företaget man anlitar sätter in så brukar den ge goda resultat. Detta förutsatt det givna - att man anlitar ett företag som har vana av- och kunskap om radonsanering. Ibland kan det ta lite längre tid och kräva lite större insatser än vid andra ingrepp.

Ser man till exempelvis markradon så brukar en radonsug vara en effektiv lösning som kombineras med att alla markplattor tätas. Handlar det om radon från blåbetong så är en ökad ventilation - speciellt anpassad gentemot lokalernas utformning - den vanligaste, och mest effektiva, lösningen.

Det viktiga är att rätt åtgärder sätts in i så tidigt som möjligt. Misstänker du att radonhalterna på din arbetsplats är för höga så ska du delge din arbetsgivare dina misstankar och låta denne agera. Helt i linje med det nya ansvar gällande radon denne numera har. Varje arbetsplats ska vara säker och trygg - även mot faror man inte ser med blotta ögat.

29 Apr 2020