En OVK besiktning Stockholm

OVK besiktning Stockholm innebär kontroll av ventilationssystem. Den utförs av en certifierad besiktningsman och i enlighet med Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem

En OVK besiktning Stockholm utförs på exakt samma sätt som vilken besiktning som helst i Sverige. Så går det till. En certifierad besiktningsman besöker fastigheten och kontrollerar att det befintliga ventilationssystemet fungerar som det ska. Yrkesmannen ger även ut ett certifikat om att systemet är i gott skick. Om fel och brister upptäcks, måste de åtgärdas under angiven tid. OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilations-Kontroll och regleras av Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem. En bra fungerande ventilation är väldigt viktig för att skapa en bra inomhusmiljö då den tillför frisk luft i stängda utrymmen. Detta gäller givetvis både för kontor där människor arbetar men även privatägda hus och offentliga byggnader - med andra ord överallt där det vistas människor under många timmar. Ventilationssystemets väsentliga betydelse för inomhusmiljön är även orsaken till att OVK är så pass viktig och ska genomföras med jämna mellanrum. Är dessa reglerade? Svaret är ett ja. Hur regleringen ser ut berättas i nästa rubrik.

Tidsintervall för besiktning av ventilationssystem

I princip samtliga byggnader i Sverige måste genomgå en obligatorisk funktionskontroll av sina ventilationssystem. Det finns endast ett undantag och det gäller småhus där det installerats ett ventilationssystem med frånluftsventilation utan en värmeåtervinning. Hus av den sorten besiktigas enbart vid installation av ventilationssystemet. Senare behövs det med andra ord inga vidare kontroller. Resten av byggnaderna måste dock genomgå en funktionskontroll. Tidsintervallet är olika fastigheter emellan men vanligast är det att ha en tre års period kontroller emellan. Till exempel ska skolor, industrilokaler, kontor, fritidslokaler och vårdlokaler besiktigas var tredje år. Skulle en byggnad ha en fläktventilation utan någon värmeåtervinning ska den besiktigas var sjätte år.

Fastighetsägaren har fullt ansvar

Fastighetsägaren har fullt ansvar för att funktionskontrollen av ventilationssystemen ska genomföras i tid och i enlighet med gällande lag. I det här fallet spelar det ingen roll vem som använder sig av fastigheten. Skulle det upptäckas några brister under en OVK är det återigen fastighetsägarens ansvar att åtgärda dessa. Varje besiktningsman anger en tidsram under vilken samtliga fel måste avlägsnas. Det är viktigt att följa den angivna tiden annars riskeras det ett vite. Byggnadsnämnden sköter all form av kontroll och uppföljning av genomförda ventilationskontroller. Intyget som besiktningsmannen ger ut i samband med OVK besiktningen placeras på en synlig plats i fastigheten, något som också är ägarens ansvar.

27 Apr 2020